Người ta nói, khi bạn nhớ ai thật nhiều thì người đó sẽ xuất hiện trong giấc mơ của bạn. Có người lại nói, khi ai đó nhớ bạn thì người ấy sẽ đi vào giấc mơ của bạn. Vậy cái gì mới thật sự đúng?!

Gần đây, em không còn thấy anh trong những giấc mơ của em nữa. Và em biết, cái gì là đúng với em rồi.

有所思

江湖纷争恨不休

风雨飘零几春秋

人来人往都是客

依旧寂寞在心头

多少话儿难出口

一半欢喜一半羞

痴心儿女无情剑

酸酸涩涩在心头

(Lyrics by https://baike.baidu.com)

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published.