Quán thời gian

Mời em vào quán thời gian

Chạm ly kí ức, uống làn hương xưa.

Mời em vào quán không ngày,

Để nghe lòng bỗng tràn đầy heo may.

Môi chợt đắng niềm yêu thương,

Thời gian quên bỏ chút đường đó em.

(Phú Quang)

error

Leave a Reply

Your email address will not be published.